شورای عالی جبهه ایستادگی در روز چهارشنبه 14 مردادماه با حضور تمامی اعضاء تشکیل جلسه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت‌های آتی جبهه ایستادگی، شورای عالی این تشکل سیاسی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار می‌شود.

بر پایه این گزارش، شورای عالی جبهه ایستادگی با حضور دبیران کل احزاب عضو شامل «حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی»، «حزب اسلامی ایران زمین»، «حزب آبادگران جوان ایران اسلامی»، «حزب سبز ایران اسلامی» و «حزب نیک اندیشان جوان ایران اسلامی» و شخصیت‌های حقیقی جبهه برگزار خواهد شد..

همچنین در این جلسه اعضای شورای عالی این جبهه میثاق‌نامه از سرگیری فعالیت‌های جبهه را بررسی تصویب و امضا خواهند کرد.

به گزارش فارس، شورای عالی جبهه ایستادگی در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه با حضور تمامی اعضاء تشکیل جلسه خواهد شد.